Programy realizowane w naszym Przedszkolu

„Klucz do uczenia się”

Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  „Klucz do uczenia się”  od lat realizowany jest w Wielkiej Brytanii pod nazwą Key to Learning. Jest on oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Obserwuje się, że już najmłodsze dzieci, wprowadzane w odkrywanie świata za pomocą tego właśnie programu, robią błyskawiczne postępy, z łatwością uczą się konkretnych umiejętności, dużo szybciej rozumieją język znaków i symboli, w którym funkcjonuje współczesny człowiek. Potrafią też analizować i wyciągać wnioski, zrozumieć powody postępowania ludzi i przy tym kreatywnie rozwiązują problemy.

Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności:

samoregulacji

poznawcze

komunikatywne

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań:

 • ruchu lub bezruchu ciała,
 • skupienia uwagi,
 • określenia zachowań,
 • koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców,
 • określenie ograniczeń własnego ciała,
 • panowanie nad własnym zachowaniem.

Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań. Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi uczyć się „na żądanie”:

 • uczy się wtedy kiedy nauczyciel tego wymaga,
 • uczy się tego, co powiedział nauczyciel,
 • plan nauczyciela staje się jego planem,
 • jest ciekawe,
 • jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka,
 • chce się uczyć dla własnej przyjemności,
 • jest gotowe do poświęceń i wytrwałości.

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE – to rozwój intelektualny i kreatywny. Program „Klucz do uczenia się” rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:

 • matematyczno-logiczną,
 • ruchową,
 • językową,
 • wizualno-przestrzenną,
 • muzyczną,
 • intrapersonalną (refleksyjną),
 • interpersonalną,
 • przyrodniczą.

Oprócz wymienionych obszarów rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE – to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu:

 • praca w parach,
 • refleksja grupowa,
 • praca zespołowa,
 • wspólne sukcesy,
 • wspólna zabawa, czy
 • wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.

Program Klucz do uczenia się daje nauczycielom gwarancje sprostania wymaganiom podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opublikowanej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17.), gdyż zmierza ku osiąganiu celów i zawiera treści korespondujące z oczekiwaniami ustawodawcy. Program Klucz do uczenia się to jedyny w Polsce program, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te kluczowe umiejętności.

 

„Dziecięca Matematyka – Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
i E. Zielińskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.

Okres przedszkolny to czas otwierania się dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych. W edukacji matematycznej ważne jest, aby mieć świadomość tego, w jaki sposób dzieci uczą się. Najważniejsze są osobiste doświadczenia. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności, rozwija myślenie, hartuje dziecięcą odporność. W trakcie tych doświadczeń dziecko powinno mówić, tzn. słownie określać swoje spostrzeżenia, sens wykonywanych czynności i przewidywane skutki. Mówienie o wykonywanych czynnościach sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzec to, co ważne.

 

„Metoda Dobrego Starty” – Marty Bogdanowicz

Metoda ta doskonale przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania oraz zapobiega trudnościom w ich opanowaniu. Angażuje wiele zmysłów, dodatkowo usprawnia koncentrację, pamięć i operacje myślowe. Dzięki zastosowanym ćwiczeniom doskonalona jest wymowa u dzieci, a także rozwijany słuch fonematyczny np. poprzez wydzielenie sylab i głosek ze słów. Dzieci wyrabiają prawidłowy nawyk trzymania i posługiwania się narzędziem pisarskim. Podczas wykonywania różnych zadań uczą się umiejętności „mieszczenia” w liniaturze, np. podczas odtwarzania wzoru tworzącego szlaczek. Dzięki wykorzystywaniu tej metody przedszkolaki nabierają wiary we własne siły oraz odkrywają własne zdolności. Zabawy ruchowe odbywające się w zespole stwarzają okazję do nauczenia się podporządkowania, kształtowania społecznych postaw. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, rozwijają sprawność fizyczną, wyrabiają świadomą dyscyplinę oraz umiejętność zespołowego działania. Zabawy dają możliwość ekspresji, rozładowują napięcie emocjonalne. Metodzie tej towarzyszą piosenki i ciekawe zadania, które sprawiają przedszkolakom dużo radości.